...... മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... ....മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... ....മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... ....മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... .....
............മോഡല്‍ ഗവ.യുപി സ്കൂള്‍ കാളികാവ്................... വിജ്ഞാന വിശുദ്ധിയുടെ വിദ്യാലയം ........................ സ്ഥാപിതം 1915 .............

2010, ഡിസംബർ 20, തിങ്കളാഴ്‌ച

ക്ലാസ് ലൈബ്രറി-വായനയുടെ പുതിയ ലോകം


ക്ലാസ് ലൈബ്രറി-വായനയുടെ പുതിയ ലോകം

വായന, ഇളം മനസില്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പുതുചലനം ഒന്നു വേറെ തന്നെയാണ്. സജീവമായ സ്കൂള്‍ ലൈബ്രറിക്കൊപ്പം ക്ലാസിലും ഒരു ലൈബ്രറി അത്തരമൊരു ആശയത്തിലാണ് ക്ലാസ് ലൈബ്രറി പ്രവര്‍ത്തനം തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ മുഴുവന്‍ ക്ലാസുകളിലും കുഞ്ഞുലൈബ്രറിയും ഇതിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ക്ലാസ്ല ലൈബ്രറേറിയനുമുണ്ട്.

1 അഭിപ്രായം: