...... മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... ....മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... ....മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... ....മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... .....
............മോഡല്‍ ഗവ.യുപി സ്കൂള്‍ കാളികാവ്................... വിജ്ഞാന വിശുദ്ധിയുടെ വിദ്യാലയം ........................ സ്ഥാപിതം 1915 .............

2010, ഡിസംബർ 22, ബുധനാഴ്‌ച

വായനക്കൊരു മുറി4 മലയാളം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം, ആനുകാലികങ്ങള്‍,ബാലമാസികകള്‍, ലൈബ്രറി പുസ്തകങ്ങള്‍ എന്നിവ ഒരുക്കി വായനയുടെ ലോകം വിശാലമാകുകയാണ് ഇവിടെ. അമ്പതിലധികം കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വായിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യമാണ് വിദ്യാലയത്തില്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്‍റെര്‍ വെല്‍ സമയത്തും ഒഴിവുസമയത്തും റീഡിംഗ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. റീഡിംഗം റും പരിചരിക്കാന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഒരു സംഘവും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.ഇനി വായന തുടങ്ങാം

1 അഭിപ്രായം: