...... മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... ....മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... ....മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... ....മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... .....
............മോഡല്‍ ഗവ.യുപി സ്കൂള്‍ കാളികാവ്................... വിജ്ഞാന വിശുദ്ധിയുടെ വിദ്യാലയം ........................ സ്ഥാപിതം 1915 .............

2010, ഡിസംബർ 18, ശനിയാഴ്‌ച

ബിഗ് പിക്ച്ചര്‍ ,പഠനം രസകരമാക്കുന്നുബിഗ് പിക്ച്ചര്‍ ,പഠനം രസകരമാക്കുന്നു

ഒന്ന്,രണ്ട്, ക്ലാസുകളില്‍ പഠനം രസകരമാക്കാന്‍ ഒരുക്കുന്ന ബിഗ് പിച്ചര്‍ . കുഞ്ഞ് മനസുകളില്‍ കൗതുകവും ആഹ്ളാദവും പകര്‍ന്ന് പഠനം മധുരമാക്കുന്നു. പാഠപുസ്തകത്തിലെ ചിത്രങ്ങള്‍ ചുമരിലൊരുക്കുബോള്‍ ഹായ് എന്ത് രസം.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ