...... മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... ....മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... ....മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... ....മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... .....
............മോഡല്‍ ഗവ.യുപി സ്കൂള്‍ കാളികാവ്................... വിജ്ഞാന വിശുദ്ധിയുടെ വിദ്യാലയം ........................ സ്ഥാപിതം 1915 .............

2010, ഡിസംബർ 21, ചൊവ്വാഴ്ച

ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തില്‍ പഠനം മധുരം.


ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തില്‍ പഠനം മധുരം.
മലപ്പുറം ഡയറ്റ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പഠനം മധുരം പരിപാടിയില്‍ ജില്ലയില്‍ നിന്ന് 43 വിദ്യാലയങ്ങളിലുണ്ട്. വിദ്യാലയത്തിന്‍റ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തി അക്കാദമിക നിലവാരം മികവുറ്റതാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ പ്രവര്‍ത്തനത്തിലൂടെ വിദ്യാലയ സൗന്ദര്യവത്കരണം പൂന്തോട്ട-ഔഷധത്തോട്ട നിര്‍മ്മാണം,സയന്‍സ്, കംമ്പ്യൂട്ടര്‍ ലാബ് വികസനം,ലൈബ്രറി ശാക്തീകരണം , ഐ.ടി. പ്രവര്‍ത്തനം ക്രിയാഗവേഷണം,വിലയിരുത്തല്‍എന്നിവ ഇതില്‍ ചിലതാണ്. പഠനം മധുരം നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന മുഴുവന്‍ പ്രവര്‍ത്തനവും വിദ്യാലയം പൂര്‍ത്തിയാക്കി വരുന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ