...... മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... ....മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... ....മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... ....മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... .....
............മോഡല്‍ ഗവ.യുപി സ്കൂള്‍ കാളികാവ്................... വിജ്ഞാന വിശുദ്ധിയുടെ വിദ്യാലയം ........................ സ്ഥാപിതം 1915 .............

2010, ഡിസംബർ 18, ശനിയാഴ്‌ച

ക്ലാസ് റൂമിന്റെഗണിതവത്കരണം.

ക്ലാസ് റൂമിന്റെഗണിതവത്കരണം.
ഗണിതപഠനം ലളിത വല്‍കരിക്കുന്നതെങ്ങനെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു മാതൃക. ക്ലാസ്ചുമരുകളില്‍ ഗണിതരൂപങ്ങള്‍, രേഖിയ ജോഡികള്‍,പ്രൊട്ടക്ടര്‍ എനിനവ ഒപ്പം സ്വയം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന തരത്തില്‍ ഒരുക്കിയ സഡോക്കു, മാന്ത്രിക ചതുരം, ജിയോബോര്‍ഡ്, ഇവയെല്ലാം ഗണിത പ്രവര്‍ത്തനം

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ