...... മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... ....മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... ....മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... ....മികവിന്റെ വിദ്യാലയം ......കാളികാവിനു സ്വന്തം ... .....
............മോഡല്‍ ഗവ.യുപി സ്കൂള്‍ കാളികാവ്................... വിജ്ഞാന വിശുദ്ധിയുടെ വിദ്യാലയം ........................ സ്ഥാപിതം 1915 .............

2011, ജൂൺ 21, ചൊവ്വാഴ്ച

വായനാവാരം…. വായനാദിനപ്രവർത്തനങ്ങൾ

വായനാവാരം….
വായനാദിനപ്രവർത്തനങ്ങൾ

അയ്യായിരത്തിൽപരം പുസ്തകങ്ങൾ അറിയുന്നതിനും പരിചയപെടുന്നതിനും തെരഞെടുക്കുന്നതിനുമായി ഒരുക്കിയ പുസ്തകപ്രദർശനം കുട്ടികൾക്ക് ആവേശം നൽകി.കഥ,കവിത,ബാലസാഹിത്യം,നോവൽ,ജീവചരിത്രം…….തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ആയിരകണക്കിന് പുസതകമാണ് കുട്ടികൾ തെരഞെടുത്തത്.കൂടാതെ ക്ളാസ് ലൈബ്രറി ഒരുക്കൽ,

1 അഭിപ്രായം: